Vedtægter

API Skytteforening (API) stiftet 15. juni 1949.

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er API Skytteforening.

Foreningen er medlem af DGI Storkøbenhavn som er en landsdelsforening under DGI. Og har medlemslokaler i Tårnby. Foreningen har hjemsted i Tårnby Kommune.

§2 Formål.

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3 DGI Storkøbenhavn.

Foreningen er tilsluttet DGI Storkøbehavn, og er sådan underlagt denne forenings love.

Foreningen er upolitisk.

§4 Medlemmer.

Stk. 1a. Medlemmer i foreninger under De Danske Skytteforeninger skal have dansk statsborgerskab.

Stk. 1b. Personer der ikke har dansk statsborgerskab, kan dog optages i foreningen, når vedkommende er tilmeldt Folkeregistret med fast bopæl i Danmark eller har fast bopæl i Sydslesvig.

Stk. 2. Som medlem optages nuværende og tidligere ansatte i Hovedstadens Trafikselskab, tidligere ansatte ved Amagerbanen, samt personer der anbefales af et medlem. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, med begrundelse, at nægte optagelse af, eller at udelukke et medlem. Denne beslutning påankes førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Medlemmer skal vedkende sig disse vedtægter.

Stk. 4. Gæster skal på fjerde fremmødeaften indmelde sig i foreningen.

Stk. 5. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, og får virkning fra den førstkommende første.

Stk. 6. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Stk. 7. Våbenpåtegning gives efter våbenloven, af De Danske Skytteforeninger lov om private våben. Våbenpåtegningen skal godkendes af den samlede bestyrelse, og underskrives af formanden.

§5 Kontingent.

Stk. 1. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Børn og unge under 18 år og medlemmer der er pensionister, betaler halvt kontingent.

Stk. 3. Kontingent erlægges forud, og mere end tre måneders restance medfører, efter bestyrelsens bestemmelse, udelukkelse af foreningen.

Stk. 4. Kun medlemmer der ikke er i restance, har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 5. Medlemmer der er udelukket grundet kontingentrestance skal ved ny indmeldelse betale op til dato, dog maksimalt 6 måneders kontingent.

Stk. 6. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgået forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Stk. 7. foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelser overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 8. foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§6. Generalforsamlingen.

A. Generelt.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Stk. 3. Alle sager (undtagen de §4 og §5 nævnte udelukkelser, den i §10 nævnte opløsning af foreningen samt vedtægtsændringer der kræver 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme for vedtagelse) afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 4. Skriftlig afstemning foretages, såfremt et flertal af bestyrelsen eller en tredjedel af de fremmødte medlemmer kræver dette.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Kun forslag der foreligger skriftligt, kan bringes til afstemning.

Stk. 7. Alle fremmødte medlemmer over 16 år har stemmeret.

Stk. 8. Medlemmer under 18 år kan ikke opstilles og/eller indvælges i bestyrelsen (undtagen det i §7 stk. 1. g. nævnte).

Stk. 9. Kun medlemskab i over 6 måneder giver stemmeret og valgret til bestyrelsen.

B. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling holdes i februar måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling behandles i hvert fald følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Protokol

3. formandens og skydeudvalgets beretning

4. Det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det overfor formanden.

Stk. 2. Generalforsamlingen, der har den af indkalderne ønskede dagsorden, indvarsles skriftligt med 14 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter kravet er modtaget.

§7. Bestyrelsen

Stk. 1. Til at lede det daglige arbejde i bestyrelsen der består af:

A. Formand

B. Næstformand

C. Kasserer

D. Sekretær

E. 2 bestyrelsesmedlemmer

F. Skydeudvalgsformand

G. Ungdomsrepræsentant med taleret, men uden stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 2. Formanden vælges for to år ad gangen. I ulige år.

Stk. 3. Næstformand vælges for to år ad gangen. I lige år.

Stk. 4. Kasserer vælges for to år ad gangen. I lige år.

Stk. 5. Sekretær vælges for to år ad gangen. I lige år.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlem A vælges for to år ad gangen. I ulige år.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlem B vælges for to år ad gangen. I lige år.

Stk. 8. revisorer: Revisor A vælges for to år ad gangen. I ulige år.

Revisor B vælges for to år ad gangen. I lige år.

Stk. 9. Ungdomsrepræsentanten vælges af de stemmeberettigede medlemmer under 18 år, for et år ad gangen.

Stk. 10. Indendørsformand vælges for to år ad gangen. I lige år.

Stk. 11. Udendørsformand vælges for to år ad gangen. I ulige år.

Stk. 12. Hvert år vælges to suppleanter – 1 Bestyrelsessuppleant og 1 Revisorsuppleant.

Stk. 13. formanden tegner foreningen, idet dog køb og salg af fast ejendom, samt optagelse af lån foretages af den samlede bestyrelse.

Stk. 14. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og kan oplæses på generalforsamlingen.

Stk. 15. Bestyrelsesarbejde og udvalgsarbejde er vederlagsfrit.

Note til vedtægtsændring:

De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år iflg. Gamle vedtægter, men som iflg. De foreslåede vedtægtsændringer først er på valg i 2012, kan modtage genvalg for en 1-årig periode, hvis de ønsker det. Hvis der ikke ønskes genvalg, kan der foretages nyt valg for 1 år for disse bestyrelsesmedlemmer, så vedtægtsændringer er fuldt gennemført valgmæssigt i 2012.

Stk. 1. Generalforsamlingen bemyndiger efter indstilling fra bestyrelsen eller et eller flere medlemmer nedsætteles et udvalg.

Stk. 2. generalforsamlingen fastsætter udvalgenes mandat.

Stk. 3. Udvalgsformand vælges for et år ad gangen (undtagen det i §7 stk. 3 nævnte).

Stk. 4. Udvalgsformænd og bestyrelsen sammensætter udvalgene.

Stk. 5. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

Stk. 6. foreningsformand, næstformand og kasserer har, uden stemmeret, adgang til udvalgsmøderne, ligesom udvalgsformændene har adgang til bestyrelsesmøder, når forhold der vedrører udvalgene drøftes.

§9 Revisorer.

Stk. 1. Der vælges på generalforsamlingen to interne kritiske revisorer for to ad gangen, idet der vælges en hvert år.

Stk. 2. Hvert år vælges der desuden en revisorsuppleant.

Stk. 3. revisorerne har altid adgang til kasserens regnskab og kassebeholdning.

Stk. 4. revisorerne påtegner regnskabet.

§10 Opløsning.

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses såfremt to på hinanden til dette formål indkaldte generalforsamlinger med 2/3 flertal, vedtager dette.

Stk. 2. Skyttegruppens kartotek over tilbageværende registreringspligtige våben afleveres efter foreningens opløsning til amtsforeningen.

Stk. 3. foreningens formue tilfalder ungdomsarbejdet i DDS Hovedstaden.

Stk. 4. I tilfælde af foreningens opløsning skal effekter modtaget af organisationer som foreningen er underlagt, tilbagesendes til de respektive foreninger.

Vedtægtsændringer vedtaget på følgende generalforsamlinger:

23. februar 1995
20. februar 1997
Februar 2010
24. februar 2011
14. marts 2022: Navneændring